Stanovy ŽŠR

 

Žiacka školská rada pri Gymnáziu, Hlinská 29, 011 80 Žilina

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie

 1. Žiacka školská rada
 2. Hlinská 29, 011 80 Žilina

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
 7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. Žiacka školská rada má 9 riadnych volených členov a 2 – 5 nevolených poradcov
 2. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.
 4. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí 9 členov žiackej školskej rady.
 5. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
 6. Nevolení členovia žiackej školskej rady pracujú ako technickí poradcovia a podporný tím pri príprave a realizácii školských akcií. Nemajú hlasovacie právo vo voľbách a nemôžu byť volení do Rady školy ani funkcie predsedu či podpredsedu ŽŠR.
 7. Predsedom žiackej školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
 8. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci, zvolení v doplňujúcich voľbách zástupcami tried.
 9. Voľby do Rady školy : Riadni členovia žiackej školskej rady spomedzi seba nominujú 2 kandidátov a z nich tajnou voľbou zvolia jedného zástupcu žiakov do Rady školy.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 1. Riadny člen má právo:
  a) voliť a byť volený do Rady školy
  b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady
  c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať
  d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady
  e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály
 2. Každý člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
 3. Každý člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy a Rodičovského združenia na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.
 3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

Článok VIII.

Zasadnutia žiackej školskej rady

Žiacka školská rada zasadá v určený deň, dvakrát v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 05.11.2007, jeho zmeny na zasadnutí dňa 18. 09. 2017 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.